معرفی همکاران

                                      تلفن های داخلی معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز    
 
طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول
نام خانوادگی داخلی نام خانوادگی داخلی نام خانوادگی داخلی نام خانوادگی داخلی
آقای چوگانی 513 خانم صفری 413 آقای محمد علیزاده 311   خانم عباسی 211
آقای قاسمی 520  آقای مرادی کیا 416 آقای همتی  312 خانم رضایی 212
آقای سورانی   514 آقای دهقانی 419 آقای عابدی 315 آقای اسلام پسند  226
آقای  سلیمانی 517 آقای ابراهیمی 420 آقای رئیسی 316 آقای  آرگیو 213
آقای سورانی 514     آقای عباسی 317 خانم فقها  414
آقای احلامیان  415 آقای کرمی-توسلی 422 آقای همتی 317 آقای حسینی فر 218
    خانم غضنفری 424 آقای جبارناصرو 318 آقای شیری 221
    خانم نجمی    425 آقای چیت سازی 319 آقای حجت اله محمودی 221
    خانم ابوالحسنی 426 خانم علیشاهی 320 آقای اسلام پسند  226
    آقای بیژن پور  427 آقای حیدری 322 آقای نامداری 224
    آقای بانشی 325     آقای امینی 214
    آقای زارعی 444 آقای کشتکار 324 آقای کاظمی نژاد 225
        آقای اژدری 327  خانم چوگانی 227
        خانم جمشیدی 515 خانم خسروی نژاد 228
            آقای روزی طلب 516
            رانندگان 229
      نگهبانی 230
         
         
           
فکس  :                    32232488          
                 
 
 
شماره تلفن های مستقیم معاونت خدمات شهری      ( کد پستی   33669 -71368)                                                                                                                      
نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن نام خانوادگی تلفن
دفتر معاونت اجرایی 32232757 آقای جعفرپور 32232764 آقای کشتکار 32232499
 32232717 (فاکس) آقای رخشان 32232764 آقای کاظمی نژاد 32232724
آقای سورانی  32232729 خانم صفری 32232720 آقای اسلام پسند 32232484
آقای اژدری 32232707 آقایان علیزاده 32232725 تلفن خانه 32232737
آقای بانشی 32232728 دبیرخانه 32232545 32232757
    32232488 (فاکس) 32232763
 
 
 

منبع : معاونت خدمات شهری
۲۷۵۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

 
      تلفن : 071-32232737
پست الکترونیک : -
آدرس : شیراز - حدفاصل میدان حر و خیابان فردوسی ،کوچه گلشن راز، ساختمان معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز
 

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز