اعلام آمادگی جهت پذیرش سرمایه گذار در زمینه ساماندهی آب و ساخت و ایجاد تصفیه خانه
اعلام آمادگی جهت پذیرش سرمایه گذار در زمینه ساماندهی آب و ساخت و ایجاد تصفیه خانه
  
گپ و گفت دوستانه معاون خدمات شهری با یک بارفروش
گپ و گفت دوستانه معاون خدمات شهری با یک بارفروش
  
گزارش تصویری
گزارش تصویری
  
گزارش تصویری-خدمات شهری
گزارش تصویری-خدمات شهری
  
بازدید  از بافت قدیمی و تاریخی و فرهنگی شیراز
بازدید از بافت قدیمی و تاریخی و فرهنگی شیراز
معاون خدمات شهری شهرداری شیراز از بافت قدیمی و تاریخی و فرهنگی شیراز بازدید کرد
aaa